ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ร่วมพิธีถวายเครื่อ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะบริหาร สพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนผู...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมเชิงปฏิบั...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฎิบัติก...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการตลาด...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมการประเม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทาง...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
ซ่อมอุปกรณ์การศึกษ...

กลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมกลุ่มบริห...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการดำ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกครูดีเด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ซ่อมอุปกรณ์การศึกษ...

กลุ่มนโยบายและแผน
คัดเลือกโรงเรียนเพ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
กิจกรรมค่ายพักแรม ...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกโรงเรียนเพ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 32 / 90