ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ซ่อมอุปกรณ์การศึกษ...

กลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมกลุ่มบริห...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการดำ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกครูดีเด...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ซ่อมอุปกรณ์การศึกษ...

กลุ่มนโยบายและแผน
คัดเลือกโรงเรียนเพ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
กิจกรรมค่ายพักแรม ...

งานประชาสัมพันธ์
คัดเลือกโรงเรียนเพ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
เข้าแถวหน้าเสาธง เ...

กลุ่มอำนวยการ
คัดเลือกโรงเรียนเพ...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงคณะกรร...

งานประชาสัมพันธ์
รายการพุธเช้า ข่าว...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการคั...

งานประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงความร...

กลุ่มนโยบายและแผน
เปิดค่ายภาษาอังกฤษ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ผู้ตรวจราชการกระทร...

กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 9 / 66