ดาวน์โหลดรายละเอียดผลงานวิชาการ

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเก... [บ้านเกาะจัน]  
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัด... [บ้านเกาะจัน]  
 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง House and Home ของนักเรียนชั้นประถม... [บ้านคลองหิน]  
 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้... [บ้านควนลังงา]  
 เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6... [กลุ่มนโยบายและแผน]  
 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคา... [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำ... [ศูนย์ ITEC]
 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมะกรูด... [วัดมะกรูด]
 ผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทค... [บ้านควนลาแม]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน... [บ้านเกาะจัน]
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family... [บ้านเกาะจัน]
 ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต... [บ้านควนลาแม]
 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5... [ศูนย์ ITEC]
 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเ... [บ้านเกาะจัน]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใชก้ลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวั... [บ้านเกาะจัน]
 รายงานผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ปน3 ด้วยกระบวนการ3C Model... [ศูนย์ ITEC]
 รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่... [บ้านลางสาด]
 รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3... [บ้านลางสาด]

  1 2 3 4 page 1 / 4