ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[กลุ่มการเงิน]  
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มการเงิน]  
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน... [กลุ่มการเงิน]  
 ค่าวัสดุโครงการฯ[กลุ่มการเงิน]  
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [กลุ่มการเงิน]  
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ... [กลุ่มการเงิน]
 ค่าก่อสร้างอาคาร รร.นิคมฯ[กลุ่มการเงิน]
 โครงการวิถีพุทธ.โครงการส่งเสริมอาชีพ... [กลุ่มการเงิน]
 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 2565 ... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านวังกว้าง... [กลุ่มการเงิน]
 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน สิงหาคม 2565 ... [กลุ่มการเงิน]
 ค่าวัสดุโครงการวิถีพุทธ รร.บ้านโคกโพธิ์... [กลุ่มการเงิน]
 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [กลุ่มการเงิน]
 ค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น วิถีพุทธ ลูกเสือ ฯลฯ... [กลุ่มการเงิน]
 ค่าใช้จ่ายโรงเรียนวิถีพุทธ [กลุ่มการเงิน]
 คืนเงินประกันสัญญา[กลุ่มการเงิน]
 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และครุภัณฑ์การเรียนการสอน... [กลุ่มการเงิน]
 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าเรือ [กลุ่มการเงิน]
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [กลุ่มการเงิน]
 เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6