ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมมพันธ์ การสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมสมาคมนานาชาติ สำหรับครูผู้สอนภาษาอั... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปร... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย MU Safe School... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้่ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้่มได้ เมื่อภัยมา"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจความผูกพันต่อการให้บริการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด... [งานประชาสัมพันธ์]
 หนังสือ 89 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบ E-Book... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิทยาศาตร์ โรงการ นวัตกรรม และความสามารถทางวิทยศาสตร์ออนไลน์ ครั้งที 2... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 1 / 39