ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ กรณ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 มาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1... [งานประชาสัมพันธ์]  
 กำหนดมตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 สพป.ปัตตานี เขต 2 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]
 วันป่าชายเลนแห่งชาติ[งานประชาสัมพันธ์]
 แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 20... [งานประชาสัมพันธ์]
 มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทงการศึกษา กรณีเร่งด่วน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การป้องกัน แก้ไขบรรเทาผลกระทบจากโคโรนา 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไต... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกำษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวั... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 10 / 39