ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และกรเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันจการทุจริต ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวต่อก้าวเพื่อชาวปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการค... [งานประชาสัมพันธ์]
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ปี2563 ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่3... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำป... [งานประชาสัมพันธ์]
 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C. ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนระยะสั้น (12วัน)... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเก็ตบอลระดับโลกมาสู... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค คร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผลการพิจารณารางวัล “กองทุนบุญญานุวัตร และมูลนิธิผัด นะมาตร์” ประจำปี 2562... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 คู่มือการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษา... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 11 / 39