ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศมูนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารั... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาค... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบลูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เทศกาลขับร้องเพลงประสานเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM&Robotics Camp... [งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2563 และเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการฯ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ห้องสมุดแข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเผป้าหมายการพั... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมภ์ ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่สามารถเรียน... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 12 / 39