ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563[งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 19 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง"ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภาย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)และคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัรนักศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งครูผู้สอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึก... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะแห่งจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 13 / 39