ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษปิดเทอมตุลาคม 62 ด้วย EOL Intellignce... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 10 ว 21 ครูชำนาญการพ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ PMAC 2020 world Art Contest ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมารตฐาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งท... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาาาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทยระดับเขตพื้นที่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชุมใหญ่สามาัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 17 / 39