ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทย สำหรับครูระด... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนด้านารทะเบียนและบัตรประจำตั... [งานประชาสัมพันธ์]
 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขัน วิทยุการบินฯ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ " ปี 2... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 18 / 39