ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2562-2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเหลักเกณฑ์ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล... [งานประชาสัมพันธ์]  
 กิจกรรมประกวดภาพวาดจินตนาการ[งานประชาสัมพันธ์]
 โตรนอัฉริยะ 2[งานประชาสัมพันธ์]
 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประกวดแข่งขัน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิช... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ world Robot Games Thailand Charnpionship 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารารุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 19 / 39