ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 2... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดและเข้าร่วมอบรม... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 "คนดีศรีเสมา จชต."... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นเนื่องในวันภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563... [กลุ่มการเงิน]
 กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564... [งานประชาสัมพันธ์]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุน... [งานประชาสัมพันธ์]
 อบรมครูออนไลน์ หลักสูตร Good food For all[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 2 / 39