ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินีมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการ “ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น”... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่องสร้างงานวิจัยต่อยอดในเิ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ( The National OBEC English Debate Competition 2019)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศเขียนเรียงความประจำเดือนพฤษภาคม หัวข้อ ต้นไม้ของแผ่นดิน... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 รายงานประจำปี 2561 สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจความพึงพ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียน... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 20 / 39