ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 โครงการ Australia-ASEAN ฺBRIDGE School Partnerships project 2019[งานประชาสัมพันธ์]  
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประกาศตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.เขต 14... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2019[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนัก... [งานประชาสัมพันธ์]
 สรรหาบุคคลและองค์การ เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 22 / 39