ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การขึ้นทะเบียนเบื้องต้นมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว.21 ว.22 และการใช้ Logbook Teacher สำหร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม[งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 8)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 7)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 7)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นหัตถกรรมอีสาน@บุรีรัมย์ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม หมอชวนวิ่ง จังหวัดปัตตานี ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักคณะกรรมการ สกสค... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 5)... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 4)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 การรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 27 / 39