ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 28... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... [งานประชาสัมพันธ์]
 การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการ โรงเรียนแห่งอนาคต office 365 for education[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big bang 201... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า บุหรี... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 27)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน (ครั้งที่ 26)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 25)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 22)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 29 / 39