ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี2565 ระดับเขตพื้นที่ก... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น... [กลุ่มอำนวยการ]  
 ประชาสัมพันธ์กิจกรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564... [กลุ่มอำนวยการ]  
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ... [กลุ่มอำนวยการ]
 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่12)... [งานประชาสัมพันธ์]
 แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรดารพัฒนาช้าราชการครูและบุคลาก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[งานประชาสัมพันธ์]
 แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรดารพัฒนาช้าราชการครูและบุคลาก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลงานของเด็กและเยาะชนที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[งานประชาสัมพันธ์]
  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ... [งานประชาสัมพันธ์]
 หนังสือประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) "การเขียนเรียงความและย่อความ" ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ให้เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงกา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชุาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,23ในปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 3 / 39