ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่ววมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น Stem Education ประเทศไทย คร้งที่ 5 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2... [กลุ่มการเงิน]  
 โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณเกาหลี ... [งานประชาสัมพันธ์]
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ราชการ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมีเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมนาวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกมส์เอแม็ท คำคม และชูโดกุ แห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี การศึกษา รุ่นที่ 33 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาข... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา HERO OBEC... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 35 / 39