ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม2561... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรดับสูง ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมอำเภอโคกโพธิ์... [งานประชาสัมพันธ์]
 รายงาน[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ปน.2... [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ปน.2... [กลุ่มอำนวยการ]
 อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริห... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครสอบนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษา สาขากิจกรรมบำบัด ก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39... [งานประชาสัมพันธ์]
 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ศูนย์การศึกษาพิเศษปัตตานี จัดกิจกรรมการวิ่ง - ปั่นการกุศล... [งานประชาสัมพันธ์]
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเดป็นไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ตามรอยพ่อ ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 37 / 39