ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมบริจาค ข้าวสาร และสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่น ปั่น ข้าวสารเพื่อน้องดอย ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาจีน IC... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอคความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบวาตภัย... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแผ่นดินเดียวกันประจำปีงบป... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดเรียงความและคัดลายมืองามแบบไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” 2560... [คุรุสภาเขตพื้นที่]
 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559... [คุรุสภาเขตพื้นที่]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 39 / 39