ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม เรียนรู้ รักษ์พงไพร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน Digital Platform ในการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ อำเถอโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Te... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั้น... [งานประชาสัมพันธ์]
 การพัฒนาสมรรถณะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไป... [งานประชาสัมพันธ์]
 แก้ไขคำขวัญจังหวัดฉะเเชิงเทรา[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น... [งานประชาสัมพันธ์]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63[กลุ่มนโยบายและแผน]
  เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
  ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ... [งานประชาสัมพันธ์]
 กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 4 / 39