ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Science Award 2020[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020[งานประชาสัมพันธ์]  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชชาสัมพันธ์และส่งคลิบวีดีโอ รักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สินสุด... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปรัญญาตรี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ... [งานประชาสัมพันธ์]
  โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับราางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดป... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด อย.น้อย[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการ 108 รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า:กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome... [งานประชาสัมพันธ์]
 แบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนร้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวั... [งานประชาสัมพันธ์]
 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรเขียนผลงานและคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันแห่งชาติ ปี ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 5 / 39