ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธิ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก... [งานประชาสัมพันธ์]  
 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสุัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขยายเวลาการรับสมัคร ทุน Fulbright Foreign Language Teaching AQssistant Program (FLTA)... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุนการศึกษา nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้ยระบบดิจิตอล... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564... [งานประชาสัมพันธ์]
 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าด้วยการผ่อนป... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำรวจความต้องการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีเ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ส่วนราชการและหน่วยงานแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 แนวทางการปฏิบัตในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์... [งานประชาสัมพันธ์]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรุ้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Cod... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้ว... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 7 / 39