ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือบุคคลต่างพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลให้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองปัตตาน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-book... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลวัดทั่วประเทศ เพื่อบรร... [งานประชาสัมพันธ์]  
  แจ้งช่องทางการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี [งานประชาสัมพันธ์]
 การบริจาคสื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-book ออนไลน์ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องตำรับยาแผนไทยของชาติ และสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"... [งานประชาสัมพันธ์]
  ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การขออนุญาตเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเลื่อนปิดการรับสมัครประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี [งานประชาสัมพันธ์]
 การติดต่อราชการ กับสำนักงาน กพร.ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ... [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอเชิญครูระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 9 / 39