ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามแบบเข้ม... [บ้านศาลาสอง]  
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ ๑ ... [บ้านวังกว้าง]  
 โรงเรียนบ้านยางแดง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรั... [บ้านยางแดง]  
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเร... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภ... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]  
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม... [บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)]
 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน... [บ้านปาลัส]
 คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"... [บ้านปาลัส]
 การประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม... [วัดอรัญวาสิการาม]
 โรงเรียนบ้านปาลัส ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562... [บ้านปาลัส]
 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ[บ้านกระเสาะ]
 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเชียร์การแข่งขัน "กีฬา สพฐ.เกมส์ 2561" ระดับภาคใต้... [บ้านกระเสาะ]
 รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท... [วัดอรัญวาสิการาม]
  รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่... [วัดอรัญวาสิการาม]
 เผยแพร่ผลงาน[วัดอรัญวาสิการาม]
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ... [บ้านม่วงเตี้ย]
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[บ้านสมาหอ]
 อ่าน 3 ภาษา[บ้านสมาหอ]
 กิจกรรมเวทคณิต[บ้านสมาหอ]
 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561[บ้านแขนท้าว]

  1 2 page 1 / 2