รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งใช้ห้องประชุมสพป.ปัตตานี เป็นสถานที่จัดการประชุม โดยมี นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ เป็นประธาน มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียนประกอบด้วย รร.นิคมพัฒนา จ.นราธิวาส รร.บ้านบูเกะตา จ.นราธิวาส รร.บ้านมูโนะ จ.นารธิวาส รร.บ้านสาเมาะ จ.นราธิวาส รร.บ้านตะโละไกรทอง จ.ปัตตานี รร.บ้านวังกว้าง จ.ปัตตานี รร.คุรุชนพัฒนา จ.ยะลา รร.บ้านบาละ จ.ยะลา รร.บ้านคูนายสังข์ จ.สงขลา รร.บ้านป่าโอน จ.สงขลา รร.บ้านกระอาน จ.สงขลา นอกจากนี้มีอาสาสมัครส่วนกลางและในพื้นที่ ผู้แทนจาก สพป. รวมไปถึงพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ร่วมรับชมการนำเสนอผลงานและให้คำแนะนำเพื่อ รร.จะได้นำไปพัฒนา ต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สู่สาธารณะ ต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-04-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 page 1 / 68
 ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[25-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี[25-01-2561]
 ประชุมให้ความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำโครงการ[24-01-2561]
 พิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On-site[24-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ i-net [24-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ[25-01-2561]
 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านควนแตน[24-01-2561]
 พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)[21-01-2561]
 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site[20-01-2561]
 งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12[20-01-2561]
 ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี[19-01-2561]
 พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)[19-01-2561]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [19-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2561]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2561]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านสมาหอ[17-01-2561]
 รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน[17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว [17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลังงา[17-01-2561]

หน้าแรก