รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผล
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการของหน่วยงานระดับพื้นที่และหน่วยงานในส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมี นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะติดตาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการติดตามและประเมินผลของส่วนกลาง เพื่อทางผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนแนะ ไปปรับปรุงหาวิธีการติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-05-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 page 1 / 68
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2561]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2561]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านสมาหอ[17-01-2561]
 รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน[17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว [17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลังงา[17-01-2561]
 งานวันครู ประจำปี 2565[16-01-2561]
 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล[14-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแขนท้าว[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลางสาด [13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2561]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้าานกระเสาะ[12-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[12-01-2561]
 การนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติ[10-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตนี[07-01-2561]

หน้าแรก