รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปสู่การปฏิบัติ มีครูวิชาการ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 4 คน จากศูนย์เครือข่ายฯ ในสังกัด ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-05-2561

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 page 1 / 81
 การประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้[20-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) [20-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านตรัง) [20-05-2561]
  ประชุมมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยครู อ.ยะรัง[20-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านมะหุด)[20-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านควนหยี)[20-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านบูดน) [20-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านกระโด) [20-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ)[19-05-2561]
 กิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ชมรมโคกโพธิ์กันเอง[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านยางแดง)[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนวัดนิคมสถิต)[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านนาค้อใต้)[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านดอนเค็ด)[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านป่าบอน)[19-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านบราโอ) [19-05-2561]
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านเขาวัง) [19-05-2561]
 ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือเร่งรัดการอ่านการเขียนภาษาไทย[19-05-2561]
 พิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ [19-05-2561]
  โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565[19-05-2561]