รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านต้นทุเรียน

เลือกประธานนักเรียน
    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วีถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day[19-11-2562]
 พัฒนาและสร้างสื่อ[19-11-2562]
 นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[19-11-2562]
 อบรมครูอิสลาม[29-09-2562]
 อบรมครูปฐมวัย[29-09-2562]
 ?การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ?[28-09-2562]
 เข้าร่วมแข่งขันงานวิทยาศาสตร์งานมอ.วิชาการ[28-09-2562]
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[18-08-2562]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา[13-08-2562]
 ประกวดโครงงานวิทย์ศาสตร์[11-08-2562]
 ให้ความรู้แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19[04-08-2562]
 นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1[04-08-2562]
  มอบทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)[09-07-2562]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[09-07-2562]
 ประชุม(Run For Orphans 2020)[09-07-2562]
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[09-07-2562]
 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน[17-02-2562]
  การสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1[17-02-2562]
  ประเมินครูปฐมวัยดีเด่น[06-02-2562]
 ประเมินโรงเรียนน่าอยู่[06-02-2562]

หน้าแรก