รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านต้นสน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเป็นวันแรก
     วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางมูนา อิแอ ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนได้มอบหมายให้ครูฮาเล็ม กีไร ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเป็นวันแรก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ในวันแรกนักเรียนจะมีการเข้าฐานผจญภัย 6 ฐาน คือ 1.ฐานเชือก 2 เส้น 2.ฐานปีนกำแพง 3.ฐานบันไดตีระฆัง 4.ฐานหอดูดาว 5.ฐานบันไดลิง 6.ฐานเรือไททานิก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม ภาพ:ข่าว (ครูม.อัรซาด)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านต้นสน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Google meet[24-11-2562]
 ประชุมผู้ครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564[25-10-2562]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน[20-10-2562]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน EP.2[15-10-2562]
 English for Communication Course [26-09-2562]
 อ่านคล่อง รู้ความภาษาไทย ป.1-6 [26-09-2562]
 LIVEWORSHEETS[26-09-2562]
 Canva & KineMaster [26-09-2562]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน [26-09-2562]
 ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนด้วย Google Meet Appication[06-09-2562]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษา[05-10-2562]
 งานแสดงมุฑิตาจิต [05-10-2562]
 STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน[18-09-2562]
 ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[22-08-2562]
 รพ.สต.เขาตูม ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน[22-08-2562]
 STEM ศึกษา ณ ม.ราชภัฎยะลา[10-08-2562]
 ส่งครูผู้ช่วยคนใหม่[01-08-2562]
 จิตอาสาพัฒนาเส้นทางต้อนรับเปิดเทอม[05-07-2562]
 Back To School[03-07-2562]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563[28-06-2562]

หน้าแรก