รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านควนลาแม

ประชุมวิชาการ
    วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านควนลาแมได้ดำเนินการประชุมวิชาการ สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ ผล O-net เพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีถัดไป มีการกำหนดมาตรฐานและบันทึกข้อตกลงในแต่ละสาระ มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ภาพข่าว/รายงาน โดย กูไลลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านควนลาแม
  1 2 3 4 page 1 / 4
 โครงการซ่อมแซมบ้าน จากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพิมพ์อัซซาบิกุน[01-10-2562]
 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563[01-10-2562]
 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค[31-08-2562]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[31-08-2562]
 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563[25-08-2562]
 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน [20-08-2562]
 ครูกานดาเลี้ยงไอศครีมนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านควนลาแม[20-08-2562]
 ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลาแม[11-08-2562]
 มอบทุนการศึกและถุงยังชีพให้กับนักเรียน[08-05-2562]
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือเดินทางไกล)[03-03-2562]
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562[03-03-2562]
 สอบเตรียมความพร้อม NT ประจำปี 2562[03-03-2562]
 โครงการประเมินคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง [20-02-2562]
 ร่วมงาน เปิดบ้านโพธิ์คีรี ปีการศึกษา 2562[20-02-2562]
 แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2563[14-02-2562]
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1[14-02-2562]
 กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพช. สู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล[06-02-2562]
 ผอ.สพป.ปัตตานีเขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลาแม[22-01-2562]
 ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน[17-01-2562]
 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563[17-01-2562]

หน้าแรก