รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ตลาดนัดบาซาเอ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ Classroom Meeting
    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอับดุลเล๊าะ อิแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ Classroom Meeting โดยนายหะมะ สาหะ ประธานกรรมสถานศึกษาเป็นประธาน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน แนวทางพัฒนานักเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดบาซาเอ
  1 2 3 page 1 / 3
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ [11-11-2562]
 เข้าร่วมงานรับมอบแท็บเล็ตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์[09-11-2562]
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[02-11-2562]
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day [02-11-2562]
 หารือข้อราชการ[16-02-2562]
 เตรียมรับการประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเตรียมรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ[16-02-2562]
 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย[16-02-2562]
 เรียนรู้การจัดการขยะ[12-02-2562]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[11-02-2562]
 ประชุมชี้แจงนักศึกษาสังเกตการณ์[09-07-2562]
 มอบน้ำดื่มให้ศูนย์กักตัวประจำตำบลปิตูมุดี[05-07-2562]
 ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน[23-06-2562]
 ศึกษาดูงาน "เศษฐกิจพอเพียง"[07-10-2562]
 ประชุมผู้ปกครอง ป.1-3[25-06-2562]
 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563[24-06-2562]
 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญ ระดับกลุ่มโรงเรียน[20-02-2562]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[10-01-2562]
 กิจกรรม ชิม ช้อป ใช้[03-01-2562]
 เตรียความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่[20-11-2562]
 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[18-11-2562]

หน้าแรก