รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านสะนอ

ขอแสดงความยินดีการทดสอบระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET)
    ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนาเดีย อาแดและเด็กหญิงฟาตีฮาร์ ดาโอะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET) วิชาภาษามลายู ปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-02-2563
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านสะนอ
  1 2 3 4 page 1 / 4
 เข้าร่วมกิจกรรมงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[15-10-2563]
 เยี่ยมเยียนสถานศึกษา[07-10-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]
 เตรียมความพร้อมกิจกรรมมุฑิตาจิต[17-08-2563]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[17-07-2563]
 ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาสและเด็กกำพร้า[02-03-2563]
 รับเกียรติบัตรครูผู้สอนและนักเรียนมีผลการสอบ I-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน[02-03-2563]
 ขอแสดงความยินดีการทดสอบระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET)[26-02-2563]
 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี[20-02-2563]
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1[20-02-2563]
 ซ้อมกีฬา[12-02-2563]
 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[12-02-2563]
 แนะแนวศึกษาเรียนต่อ[07-02-2563]
 กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่[06-02-2563]
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ประจำปีการศึกษา 2562[23-01-2563]
 ร่วมแสดงความยินดี[20-01-2563]
 นักเรียนเข้ารับบริการทันตกรรม[17-01-2563]
 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563[17-01-2563]
 ร่วมแสดงความยินดี[15-01-2563]
 กิจกรรมจัดสอบ Pre I-net [13-01-2563]

หน้าแรก