รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านดูวา

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายซัยดีย์ สามะอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูวาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียนที่เข้าสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านดูวา ได้ออกมานำเสนอนโยบายและหาเสียงการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ฟังนโยบายและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และได้เลือกประธานสภานักเรียนที่ตัวเองต้องการเพื่อมาเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านดูวาในการมาพัฒนาโรงเรียน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนที่ดีต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านดูวา
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ร่วมกิจรรมวันพระราชทานธงชาติไทย [28-09-2563]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน(ทุนเสมอภาค)[11-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[31-08-2563]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ในรอบ 6 เดือน)[19-08-2563]
 การเรียนการสอนตามโครงการ D.A.R.E. (ครู D.A.R.E.)[05-08-2563]
 ประเมินการอ่าน เขียน ฟัง พูด ภาษาไทยปีการศึกษา 2563[29-07-2563]
 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[23-07-2563]
 การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง(Coaching Team) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2[22-07-2563]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนวันแรก[01-07-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[29-06-2563]
 การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19[26-06-2563]
 Coaching Team ครั้งที่ 1[10-03-2563]
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน[09-03-2563]
 ประเมินครูปฐมวัยดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[02-03-2563]
 สอบ PRE-NT ประจำปีการศึกษา 2562[02-03-2563]
 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563[28-02-2563]
 หนูน้อยฟันสวย[21-02-2563]
 เคาะประตูบ้านสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2563[19-02-2563]
 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[13-02-2563]
 ประเมินโรงเรียนน่าอยู่[06-02-2563]

หน้าแรก