รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

พบปะกรรมการสถานศึกษา
    วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะ สร้างการรับรู้ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี 2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ และช่วยแนะนำแก่ชุมชนให้นำนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อชี้แนะ คำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 page 1 / 65
 ประชุมคณะบริหารเขตพื้นที่ฯ[01-12-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา[01-12-2563]
 เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด[01-12-2563]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[01-12-2563]
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและหารือเรื่องการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดปัตตานี[30-11-2563]
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชะเมา[30-11-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล้อแตก[30-11-2563]
 รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา[30-11-2563]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[30-11-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนแตน[30-11-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุนทรวารี[30-11-2563]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[29-11-2563]
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา[29-11-2563]
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา[29-11-2563]
 ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. [26-11-2563]
 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน[26-11-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2[26-11-2563]
 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ 2565[29-11-2563]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[25-11-2563]
 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน[25-11-2563]

หน้าแรก