รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาสอง
    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาสอง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อพบปะให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู ให้แนวคิด การพัฒนา ช่วยกระตุ้นให้ครูมีแรงใจและแรงผลักดันในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ให้ดียิ่งขึ้นไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 page 1 / 69
 ประชุมทางไกลการดำเนินการรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[26-01-2563]
 ระชุมคณะกรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์[26-01-2563]
 ประชุมรองผอ.สถานศึกษา[26-01-2563]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.[26-01-2563]
 ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[25-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี[25-01-2563]
 ประชุมให้ความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำโครงการ[24-01-2563]
 พิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On-site[24-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ i-net [24-01-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ[25-01-2563]
 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านควนแตน[24-01-2563]
 พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)[21-01-2563]
 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site[20-01-2563]
 งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12[20-01-2563]
 ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี[19-01-2563]
 พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)[19-01-2563]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [19-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2563]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2563]

หน้าแรก