รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านบาตะกูโบ

ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายอับดุลเราะมาน ปาโฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันต้อนรับ นายหุสสิน บินอาแว ผู้ทรงคุณวุฒิ นางแวมัสนะห์ แสะเด็ง ประธานกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นายนิมะนาเซ สะมะอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิเดะ นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษา สพป.ปน.2 และนางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป จากการติดตาม ตรวจสอบครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนบ้านบาตะกูโบได้ดำเนินการงานต่างๆให้เป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเป็นอย่างสู
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาตะกูโบ
  1 2 3 page 1 / 3
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[25-08-2563]
 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[17-08-2563]
 อบรมให้ความรู้ COVID 19[17-08-2563]
 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓[01-07-2563]
 การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19[29-06-2563]
 กิจกรรมลูกเสือสำรอง[11-03-2563]
 เลือกตั้งประธานนักเรียน๖๓[10-03-2563]
 ประเมินครูอนุบาล[03-03-2563]
 ค่ายลูกเสือ[21-02-2563]
 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[17-02-2563]
 วันเด็ก 63[10-01-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง[05-11-2563]
 นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้[27-09-2563]
 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ[29-08-2563]
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26-06-2563]
 ตรวจฟันนักเรียน[25-06-2563]
 คัดกรีฑานักเรียน[25-06-2563]
 รอมฎอนสัมพันธ์[26-05-2563]
 ต้อนรับฮารีรายา[24-05-2563]
 เขตพื้นที่ฯเยี่ยมโรงเรียน[23-05-2563]

หน้าแรก