รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านวังกว้าง

ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    เมื่อวันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม 2563 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันต้อนรับ นางสมศรี ผ่องใส ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศน์ สพป.ปน.2 ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป จากการติดตาม ตรวจสอบครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนบ้านวังกว้างได้ดำเนินการงานต่างๆให้เป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในห้องเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนบ้านวังกว้าง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)[18-01-2563]
 สำนักศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) โรงเรียนบ้านวังกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[13-01-2563]
 บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพบก มอบทุนการศึกษา[08-01-2563]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี - ในโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจเ[19-12-2563]
 ๕ ธันวาคม 2564 วันคล้านวันพระบรมราชสมภพ[06-12-2563]
 "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา"[24-11-2563]
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ 2 [10-11-2563]
 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน.เขต 1 และคุณครูหร่มหีม อาดำ [04-11-2563]
 ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [24-10-2563]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19[10-09-2563]
 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา[25-08-2563]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11-08-2563]
 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย[04-08-2563]
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10[31-07-2563]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[02-07-2563]
 การคัดเลือกครูปฐมวัยดีเด่น[27-02-2563]
 รับเกีรยติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [27-02-2563]
 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบโรงเรียนบ้านวังกว้าง[03-02-2563]
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [29-07-2563]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายู และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน[08-07-2563]

หน้าแรก