รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านเมืองยอน

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563
    วันที่ 8 กันยายน 2563 นายเกษม มะเกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามกลุ่มงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติรวมถึงการนำผลไปใช้พัฒนาต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านเมืองยอน
  1 page 1 / 1
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กวนอาซูรอ "[21-09-2563]
 ติดตาม ประเมินผล อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม[10-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]

หน้าแรก