รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านกระเสาะ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกลาง
    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายซุลกีฟลี สาแลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเสาะ ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดกลาง อำเภอสิชล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดกลาง ได้นำเสนอนวัตกรรมการศึกษา "กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ขยะสร้างทุนชีวิต" ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการจัดการความเท่าเทียม ความพร้อมของนักเรียน และให้การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล นวัตกรรมการศึกษา "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคต(3R 8C) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้สามารถทำงาน และฝึกฝนความรู้ ทักษะที่จำในการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ ในการนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.อภิจิตร์ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่ให้การต้อนรับและนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านกระเสาะ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16
 นักเรียนรับใบงาน On-Hand รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน[12-07-2563]
 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง[12-07-2563]
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกระเสาะ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12-07-2563]
 ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย [28-09-2563]
 กิจกรรม Fix it Center [28-09-2563]
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์มัสยิดกำปงบารู[28-09-2563]
 ร่วมงานเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง [28-09-2563]
 ร่วมงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านแขนท้าว[28-09-2563]
 ประชุมประจำเดือนกันยายน [28-09-2563]
 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกลาง[28-09-2563]
 กิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 7 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้[28-09-2563]
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[28-09-2563]
 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือกระดับกลุ่มกูวิงตรัง [28-09-2563]
 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ[28-09-2563]
 โครงการอบรมและเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน (ค่ายคิดมัต) ประจำปี 2563[10-09-2563]
 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และหนังสือแบบฝึกสอนการอ่านการเขียนชั้นอนุบาล 3 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[10-09-2563]
 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการครุวัฒนวิถี)[10-09-2563]
 ประเมินมัสยิดนูรูยันนะห์กระเสาะกำปงบารู หมู่ 3 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดระดับจังหวัด ปี 2563[10-09-2563]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค[10-09-2563]
 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสากู้ภัยทางน้ำเบื้องต้น[10-09-2563]

หน้าแรก