รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 "คนดีศรีเสมา จชต" ครั้งที่ 1/2564
    วันที่ 7 กันยายน 2564 ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 "คนดีศรีเสมา จชต" ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุทิศเวลา เสียสละ มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารรชน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564[05-10-2564]
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)[28-09-2564]
 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างชัวคราวและอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[23-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)[22-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ครั้งที่ 3/2564[20-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)[10-09-2564]
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 "คนดีศรีเสมา จชต" ครั้งที่ 1/2564[07-09-2564]
 การประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง ครั้งที่ 1 (หกเดือนแรก)[06-09-2564]
 ประชุมและจัดทำหลักสูตรออนไลน์ สำหรับการพัฒนาทักษะด้านจิทัล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564[03-09-2564]
 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ครั้งที่ 2/2564[27-08-2564]
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่1 และด้านที่ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 ผอ.รร.บ้านบาละแต และ ผอ.รร.บ้านเจาะบาแน[27-08-2564]
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.รร.บ้านดูวา[26-08-2564]
 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[26-08-2564]
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่1 และด้านที่ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554[25-08-2564]
 ประชุมคณะทำงาน การบริหารงานอัตรากำลัง และจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด ตามองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564[24-08-2564]
 ประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[24-08-2564]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564[24-08-2564]
 ตัวแทนข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำปี 2564 ได้ร่วมบันทึกวีดีโอโดยพูดแสดงความรู้สึก ความภาคภูมิใจ และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ[23-08-2564]
 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง "ถอดกับดักคอร์รัปชั่น : The Big Push in Corruption Trap" [20-08-2564]
 ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล[19-08-2564]

หน้าแรก