รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปาลัส


เรื่อง : ประชุมสัมมนาคณะกรรมมัสยิดลางา-ตาแบ๊ะ    วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายราเชนทร์ ปานเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาลัส และคุณครูมะยูโซะ มะเละ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมมัสยิดลางา-ตาแบ๊ะ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านตาแบ๊ะ ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565[04-08-2564]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมายอ[03-08-2564]
 นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง [27-07-2564]
 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยทางระบบ e-MES [27-07-2564]
 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2565[26-07-2564]
 เจ้าหน้าที่โรงพยาลมายอมาให้ความรู้เกี่ยวการดูแลสุขภาพฟัน และการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3[25-07-2564]
 คัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรที่เดินทางไปต่างจังหวัด[22-07-2564]
 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปาลัสเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด 2565[22-07-2564]
 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ[19-07-2564]
 เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลลางา[18-07-2564]
 เยี่ยมบ้านนักเรียนเข้าสุนัต[18-07-2564]
 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้[08-07-2564]
 เข้าชม jurassic on tourกองทัพไดโนเสาร์ ณ หาดปะนาเระ[08-07-2564]
 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบรอบ 19 ปี[08-07-2564]
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักศุตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชามคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ[07-07-2564]
 เข้าร่วมกิจกรรม 99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6[07-07-2564]
 เข้าร่วมโครงการอบรมคลินิกมินิรักบี้ฟุตบอลชายแดนใต้ 2565[07-07-2564]
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ แนวคิดการออกแบบสื่อ[07-07-2564]
 โครงการวันที่เรียนรู้คู่วิชาการ ปีการศึกษา 2565 [06-07-2564]
 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน PLC ผ่านระบบโปรแกรม Google Meet[30-06-2564]