รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน     วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล และนางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดูวา โรงเรียนบ้านกระหวะ โรงเรียนบ้านถนน และโรงเรียนบ้านราวอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับ นิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand , On-demand , On-line ภาคเรียนที่ 2/2564 และเตรียมความพร้อมในรูปแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมชี้แจง หารือแนวทาง ซึ่งได้เน้นย้ำการนำจุดเน้นนโยบายทั้ง 6 ข้อ ของสพป.ปัตตานี เขต 2ให้โรงเรียนนำจุดเน้นมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้มีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือคณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2564

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 page 1 / 38
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[16-08-2564]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา [16-08-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม[15-08-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2564]
 ระชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom[15-08-2564]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 [15-08-2564]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา [15-08-2564]
 กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์[15-08-2564]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[15-08-2564]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก[15-08-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [15-08-2564]
 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ปีการศึกษา 2565 [15-08-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม Zoom[15-08-2564]
 การประชุมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ- หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2565[15-08-2564]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training (ครูรับผิดชอบงานด้านวิชาการ )[15-08-2564]
 ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค :การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา [15-08-2564]
 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย)[15-08-2564]
 ประชุม ประจำเดือนคณะกรรมการ สกสค.ปัตตานี [15-08-2564]