รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน รับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี นางสาวฟัยรูส เย็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการสอนภาษาอาหรับ เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยให้นักศึกษาได้สังเกตรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สังเกตและสัมภาษณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 4 -11 มกราคม พ.ศ.2565 รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-01-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2565]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2565]
 ATK[18-05-2565]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2565]
 กีฬาสัมพันธ์[18-05-2565]
 พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน[18-05-2565]
 พาน้องกลับมาเรียน[18-05-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์[18-05-2565]
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ App TTR Smart Online [14-04-2565]
 เลี้ยงส่งและขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี[14-04-2565]
 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด19[14-04-2565]
 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564[29-03-2565]
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน[29-03-2565]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[17-03-2565]
 ทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[17-03-2565]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2565[02-03-2565]
 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง Executive Functions EF[02-03-2565]
 เยี่ยมเยียนนักเรียนที่กักตัว[02-03-2565]
 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[02-03-2565]
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์[02-03-2565]