รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปาลัส


เรื่อง : เข้ารับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น    วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนกราคม พ.ศ.2565 นางสาวจารีย์ อินศรีสวัสดิ์ และนางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านปาลัส เข้ารับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานีเขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 จัดกิจกรรมตัดผม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565[26-05-2565]
 ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการ COVID FREE SETTING ในโรงเรียน ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในโรงเรียนที่มีการเปิดเรียนแบบ ON SITE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565[26-05-2565]
 ขอบคุณหน่วยทหาร ทพ.4231 ที่มารื้ออาคารเรียนและตัดต้นไม้[23-05-2565]
 คุณครูนิมัรซูกี สาและ บริจาคผ้าปูละหมาดให้กับห้องละหมาดโรงเรียนบ้านปาลัส[23-05-2565]
 ข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบโปรแกรม Google meet[23-05-2565]
 ร่วมละหมาดฮายัด เพื่อขอพรให้โรงเรียนเกิดความสันติสุข[20-05-2565]
 ประชุมจัดทำเครื่องมือจัดกิจกรรมเร่งรัดอ่านเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา[19-05-2565]
 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนฯ กองทุนสปสช.ตำบลลางา ประจำปีงบประมาณ 2565 [12-05-2565]
 ประชุมตามแผนการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอมายอ[12-05-2565]
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565[11-05-2565]
 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ [25-04-2565]
 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาขีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565[06-04-2565]
 กิจกรรมต้อนรับรอมฎอน[31-03-2565]
 มอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้า[31-03-2565]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[31-03-2565]
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ[31-03-2565]
 รับมอบเครื่องหมาย ความสามารถกิจการพลเรือนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ[31-03-2565]
 เข้าร่วมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3[24-03-2565]
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[18-03-2565]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[16-03-2565]