รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา    โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 page 1 / 38
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[16-08-2565]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา [16-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ระชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom[15-08-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 [15-08-2565]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา [15-08-2565]
 กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[15-08-2565]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก[15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [15-08-2565]
 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ปีการศึกษา 2565 [15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม Zoom[15-08-2565]
 การประชุมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ- หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2565[15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training (ครูรับผิดชอบงานด้านวิชาการ )[15-08-2565]
 ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค :การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา [15-08-2565]
 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย)[15-08-2565]
 ประชุม ประจำเดือนคณะกรรมการ สกสค.ปัตตานี [15-08-2565]