รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนโยบายและแผน


เรื่อง : การถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน โดยกลุ่มงาน ICT ซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นายวรวุฒิ สุวรรณะ และนายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ดำเนินการกำกับดูแลการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564 ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 page 1 / 2
 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)[04-07-2565]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2565[30-04-2565]
 พบปะ แนะนำเกี่ยวกับภารกิจงานและแนวทางการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[06-05-2565]
 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 3/2565[20-06-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมเซาร์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี [23-03-2565]
 การกำกับดูแลการบันทึกการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรม การบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2[22-02-2565]
 การประชุมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตาเด็กตกหล่นของกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา [03-02-2565]
 การถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564[03-02-2565]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2565[25-01-2565]
 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด krs/pmqa[31-08-2565]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[30-08-2565]
 ประชุมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[23-08-2565]
 ประชุมผู้บริหารกลุ่มแม่ลานและกลุ่มดอกประดู่[19-08-2565]
 ประชุมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด[18-08-2565]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting, Google meet[17-08-2565]
 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน[13-09-2565]
 ดูแลการประชุม Zoom meeting[10-09-2565]
 การจัดเสวณาวิชาการในรูปแบบ ออนไลน์[09-09-2565]
 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19[06-09-2565]
 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย"อ่านรู้เรื่อง"นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[07-09-2565]