รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมให้คำปรึกษา คำแนะนำ (Coaching Team)    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมการประชุมให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบGoogle meet โดยมี คณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำ ประกอบด้วย นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต2 ประธานกรรมการ นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 กรรมการ และ นายสมปอง ชินตะวัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กรรมการ ผู้เข้ารับการให้คำปรึกษา คำแนะนำประกอบด้วย นายสาคร เสียงเย็น รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายศาตรา ปาสาบุตร รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวเนตรทราย อนุวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ปัตตานี นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ จวงพลงาม รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ นำเสนอการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมซักถามคำถามในประเด็นที่สงสัย จากนั้นคณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำ เติมเต็มข้อมูล และเทคนิคการนำเสนอ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 page 1 / 32
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.และประชุมผอ.ทั่วประเทศครั้งที่6/2565[06-07-2565]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโคกโพธิ์[05-07-2565]
 นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี[05-07-2565]
 นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านอินทนิล อ.ยะรัง จ.ปัตตานี[05-07-2565]
 ควนลังงาเกมส์[05-07-2565]
  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน และพิธีเปิดกีฬาต้นสนเกมส์ประจำปีการศึกษา 2565[05-07-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาละแต อ.มายอ จ.ปัตตานีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาละแต อ.มายอ จ.ปัตตานี[05-07-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นพิกุล[05-07-2565]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะหวาย[05-07-2565]
 การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน[05-07-2565]
 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกระหวะ[05-07-2565]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรทางการศึกษา[05-07-2565]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน[05-07-2565]
 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบูดน[05-07-2565]
 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลยะรัง[05-07-2565]
 เยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา[05-07-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[05-07-2565]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในชุมชนทางวิชาชีพ[05-07-2565]
 ประชุมการทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ[05-07-2565]
 ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา[05-07-2565]