รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยโรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง)    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตรวจสอบสภาพความเสียหายที่ได้รับจากอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 1 / 39
 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์[19-08-2565]
 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา-กรีฑา แค-แสด เกมส์ ครั้งที่ 11[19-08-2565]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อจัดทำสัญญาทุนการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[19-08-2565]
 เยี่ยมให้กำลังใจ กีฬา นาเกตุพัฒนาเกมส์[19-08-2565]
 นาเกตุพัฒนาเกมส์ 65[19-08-2565]
 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center[18-08-2565]
 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่[18-08-2565]
 ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ชุมชนบ้านต้นไพ[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะตา[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้[17-08-2565]
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน[17-08-2565]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ School Health Hero ระดับโรงเรียน (Hero School Admin)[17-08-2565]
 ประชุมสร้างการรับรู้ ด้านการศึกษา SDG4 ระดับภาคและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้[17-08-2565]
 ประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ ก.ต.ป.น.[17-08-2565]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ.[17-08-2565]
 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2565 [17-08-2565]
 พิธีปิด[17-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นแซะ[17-08-2565]
 ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม[17-08-2565]